Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen

Disclaimer
www.merciervanlanschot.be


Mercier Van Lanschot NV, Belgisch bijkantoor van Van Lanschot Kempen N.V. (naar Nederlands recht) (hierna “Mercier Van Lanschot”) verzoekt de bezoeker van deze website om vóór het eerste gebruik van de website aandachtig deze Disclaimer te lezen. De bezoeker neemt er kennis van dat (de informatie op) deze website zich uitsluitend richt tot inwoners van België. Bezoekers die geen inwoner zijn van België, worden verzocht de website te willen verlaten.

1. Eigenaar van de website

De eigenaar van deze website is Mercier Van Lanschot, met statutaire zetel te Hooge Steenweg 29, 5211 JN ’s-Hertogenbosch, onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en met Belgisch bijkantoor gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 50, RPR Antwerpen BE0873296641, telefoon +32 3 286 78 00, e-mail info@merciervanlanschot.be. Het Belgisch bijkantoor is geregistreerd als kredietinstelling en staat onder toezicht van de Nationale Bank van België (prudentiële controle) en de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) (bescherming van en informatie aan de belegger en de consument).

De contactinformatie is terug te vinden op www.nbb.be en www.fsma.be.

 

2. Toegang tot de website

De bezoeker van deze website verklaart zich akkoord met deze Disclaimer door het loutere feit dat hij deze website bezoekt. Het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen is van toepassing op deze website, tenzij deze Disclaimer daarvan afwijkt. Het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen kan hier worden geconsulteerd. De bezoeker die niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, dient de website te verlaten.

 

Gaat de bezoeker/ gebruiker (“u”) door met het gebruiken van deze website dan wordt u geacht, en gaat Mercier Van Lanschot ervan uit dat u deze Disclaimer aandachtig heeft gelezen en dat u de inhoud van deze regels begrijpt en accepteert.

 

Bepaalde pagina’s kunnen andere en/of bijkomende voorwaarden bevatten. In geval van tegenstrijdigheden zullen deze andere of bijkomende voorwaarden voorrang hebben op deze Disclaimer.

 

3. Intellectuele eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, lay-out en logo’s komen toe aan Mercier Van Lanschot. De informatie en gegevens mogen enkel voor het persoonlijk gebruik van de bezoeker geraadpleegd en, desgevallend, afgedrukt worden. Behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mercier Van Lanschot of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, gegevens of publicaties, verboden. Evenzeer is verboden het gebruik van de website op een manier die niet overeenkomt met het normaal gebruik ervan.

 

4. Informatie vermeld op de website

De informatie en gegevens vermeld op deze website hebben een louter informatieve waarde. Mercier Van Lanschot kan voor de verstrekte informatie beroep doen op bronnen van derden die door Mercier Van Lanschot betrouwbaar en accuraat worden bevonden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onjuist of verouderd is. Mercier Van Lanschot kan niet verantwoordelijk worden geacht voor foutieve of verouderde informatie aangeleverd door derden. Evenmin garandeert Mercier Van Lanschot aan de bezoeker dat de informatie of gegevens op hem van toepassing zouden (kunnen) zijn of voor zijn situatie geschikt zouden (kunnen) zijn. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

4.1 Geen aanbod van diensten of instrumenten

De informatie en gegevens op deze website vormen geen aanbod van bancaire of beleggingsdiensten, verzekeringsdiensten of andere diensten door Mercier Van Lanschot. De informatie en gegevens op deze website hebben evenmin als doel een aanbod te vormen van financiële instrumenten, tenzij het prospectus van een bepaald instrument op de website is gepubliceerd. De bezoeker dient in dit geval kennis te nemen van artikel 4.2.

 

4.2 Geen advies van diensten of instrumenten

De informatie en gegevens op deze website vormen geen beleggingsadvies. Deze informatie en gegevens kunnen evenmin financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies vormen. Voor beleggingsadvies moet de bezoeker zich rechtstreeks wenden tot Mercier Van Lanschot. Mercier Van Lanschot raadt de bezoeker aan om de informatie niet te gebruiken dan na overleg met zijn beleggingsadviseur. Mercier Van Lanschot verleent alleen beleggingsadvies in het kader van een overeenkomst van beleggingsadvies. De bezoeker die een dergelijke overeenkomst met Van Lanschot heeft, wordt erop attent gemaakt dat de informatie opgenomen op deze website niet kadert in deze overeenkomst, en deze overeenkomst niet wijzigt of aanvult.

 

Het aanbod van instrumenten via de website vormt evenmin beleggingsadvies. Dit betekent dat Mercier Van Lanschot niet kan beoordelen of deze instrumenten voor de bezoeker passend, dan wel geschikt zouden zijn. De bezoeker dient contact op te nemen met Mercier Van Lanschot om de passendheid of geschiktheid voor deze instrumenten te kunnen toetsen.

 

Dit geldt eveneens voor de informatie en publicaties die vallen onder de noemer “research en nieuws”, die algemeen van aard is en niet is afgestemd op een individuele belegger. Het doel van “research en nieuws” is enkel het informeren van de bezoeker omtrent macro-economisch en financieel-economisch nieuws zonder daarbij beleggingsadvies te verlenen.

 

De bezoeker wordt eveneens verzocht kennis te nemen van de disclaimers en/of juridische informatie die in de publicaties onder ‘research en nieuws’ zijn opgenomen.

 

4.3 Wijziging van de informatie

Mercier Van Lanschot behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of de continue toegang tot de informatie te verbreken.

 

5. Aansprakelijkheid

Mercier Van Lanschot is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onbeschikbaarheid of toegang tot deze website, de consultatie ervan, of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website.

 

Mercier Van Lanschot neemt passende maatregelen met het oog op het beschermen van de integriteit van deze website.

 

De website www.merciervanlanschot.be wordt geïdentificeerd via een kwaliteitsvol digitaal certificaat dat op naam van Mercier Van Lanschot staat. Indien de bezoeker twijfelt of hij zich wel degelijk op de officiële website van Mercier Van Lanschot bevindt, kan hij dit digitaal certificaat raadplegen via de menubalk van zijn internetbrowser. Zo kan de bezoeker vermijden dat hij zich op een vervalste website bevindt die gelijkt op de officiële website van Mercier Van Lanschot.

 

Mercier Van Lanschot is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker, ondanks de door Mercier Van Lanschot genomen maatregelen, zou lijden door virusaanvallen en/of andere misbruiken n.a.v. het bezoeken van haar website. De bezoeker wordt verzocht kennis te nemen van de aanbevelingen ‘veilig bankieren’.

 

6. Hyperlinks

6.1 Naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar andere websites waarvan Mercier Van Lanschot heeft geoordeeld dat ze voor de bezoeker nuttig zouden kunnen zijn. Deze links worden met toestemming van de eigenaar van de betrokken website vermeld en worden enkel ten informatieve titel bezorgd. Zij kunnen in geen geval worden beschouwd als beleggingsadvies van de diensten en instrumenten of goederen die op deze websites worden aangeboden, noch als een garantie inzake de kwaliteit van de verstrekte informatie, diensten, instrumenten of goederen.

 

Het bezorgen van de links doet geen uitspraak over de integriteit en de beveiliging van de door de betrokken website gebruikte informatica-infrastructuur waarop de informatie wordt verstrekt.

 

6.2 Naar de website van Mercier Van Lanschot

De websites van derde partijen kunnen links naar de website van Mercier Van Lanschot bevatten, zelfs zonder medeweten van Mercier Van Lanschot. Van Lanschot wijst elke aansprakelijkheid af zowel met betrekking tot de informatie die geplaatst is op deze sites als m.b.t. de integriteit en de beveiliging van de door de betrokken website gebruikte informatica-infrastructuur.

 

Het maken van een hyperlink naar de website van Mercier Van Lanschot is verboden tenzij daarvoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mercier Van Lanschot wordt bekomen.

 

7. Privacy

Mercier Van Lanschot kan persoonsgegevens verzamelen van de bezoeker van de website, zoals (elektronische) identificatiegegevens (IP-adres, cookies, naam, adres,…). Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt o.a. met het oog op de beveiliging van de website. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, het gebruik ervan en de rechten van de betrokkenen, is te vinden in het Privacy Statement.

 

8. Toepasselijk recht

Belgisch recht is van toepassing op deze website en de informatie die deze website bevat. Indien de bezoeker deze website bezoekt vanuit een ander land, moet hij zelf vooraf verifiëren of het recht van dat land hem dit toelaat.

 

In geen geval is Mercier Van Lanschot aansprakelijk voor eventuele inbreuken op niet-Belgische wetgeving die deze consultatie en/of gebruik voor gevolg zou hebben.

 

De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid m.b.t. elk geschil dat in het kader van deze algemene voorwaarden zou ontstaan, dit onverminderd het feit dat Mercier Van Lanschot een keuze kan maken voor een andere rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft m.b.t. een bepaald geschil ingevolge specifieke wetgeving.

 

Mercier Van Lanschot NV, Belgisch bijkantoor

Desguinlei, 50

2018 Antwerpen

BELGIE

 

BTW BE 0873.296.641

 

Tel +32 (3) 286 78 00

info@merciervanlanschot.be

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer